Larm som alltid måste fungera

”Vi kan aldrig stänga butiken, vi måste hålla igång dygnet runt, årets alla dagar ”, säger Mikael Sjögren på SOS ALARM. Det är höga krav som ställs på personal och system. BM System är en pålitlig partner när systemet behöver uppdateras eller nya funktioner ska utvecklas.

SOS Alarms huvuduppgift ä att svara för nödnumret 112. Andra viktiga samhällstjänster är alarmering av räddningstjänsten, prioritering och dirigering av ambulansuppdrag. Företaget har även en viktig roll i samhällets krisberedskap.

Utöver detta erbjuder SOS Alarm säkerhetstjänster som till exempel mottagning av brand-, inbrotts-, person- och trygghetslarm. SOS Alarm är ett aktiebolag som ägs till 50 procent av staten och till 50 procent av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Mikael Sjögren är chef för utvecklingsavdelningen.
– Vi kan aldrig stänga butiken, säger han. Vi måste hålla igång dygnet runt, årets alla dagar och det ställer krav på både bemanning och system. Därför arbetar vi med system som är dubbelt säkrade, till och med trippelt.

Inom området säkerhetstjänster ryms olika sorters larm, det kan vara för byggnader som brandlarm (automatiskt eller manuellt) eller larm på fabriker, allt från kärnkraftverk till kycklingfarmar. Men det kan också röra sig om larm hos mobila enheter, oftast personer eller bilar. Och det är här som BM:s IT-system kommer in i bilden. Dels finns det överfallslarm som värdetransporter och andra är utrustade med, dels trygghetslarm på till exempel äldreboende.

Personer med utsatta positioner och med riskfylld verksamhet som ensamarbetande, skogsarbetare och socialarbetare kan också vara utrustade med ett larm. Med ett tryck på larmknappen får SOSoperatören information om vem den nödställde är, vilken position han eller hon har samt hjälpbehovet. Det finns även personlarm med så kallat fall-larm, som utlöses om bäraren hamnar i ett horisontellt läge.

Information automatiskt
Utöver personens identitet kan annan information om till exempel arbetsgivare, kontaktpersoner, behov av speciella mediciner etc lagras och läggas ut på larmoperatörens bildskärm. På så vis kan hjälppersonal komma bättre förberedd. När ett larm utlöses kopplas omedelbart en förbindelse upp med SOS-centralen via BM:s servrar. Via GPS eller GSM kan larmoperatören se vem som larmat, vad som har hänt (till exempel överfall eller fall) och exakt var den larmande befinner sig. Allt detta kommer upp på skärmen hos larmoperatören med en karta.

Larmar rätt
Beroende på händelsens art och åtgärdsplan ser SOS Alarm till att snabbt larma ut rätt hjälpinsatser, till exempel räddningstjänst, polis, väktare eller ambulans och på så vis minskas skadeverkningarna. Det här är en trygg vetskap för utsatta personer.

Är det en skogsarbetare som har fallit omkull så kanske en arbetsledare i närheten ska kontaktas, är det ett inbrottslarm så kan det vara väktare som ska tillkallas, men om det är en värdetransport som larmar är det förmodligen polisen som ska kopplas in.

Men uppdraget är inte alltid slut med det, det kan behövas uppföljning. Om till exempel det är en stulen bil, så kan polisen behöva löpande positionsangivelser.

Man kanske tror att det räcker att ha en mobiltelefon med sig i dag, men den kan man tappa, den kan vara utanför täckningsområdet och den går inte att spåra lika lätt. En mobiltelefon kan man bara spåra till vilken sektor och på vilket avstånd den finns från en telefonmast, inte exakt var den är. Numera finns det appar till smarta telefoner som kan berätta var de är, men det hjälper inte om man är utom räckhåll.

Camilla Bergman är systemförvaltare på SOS Alarm.
– BM System utgör ett viktigt stöd i utvecklingen av våra tjänster, säger hon. Till exempel när teleoperatören bytte SMS-protokoll. Då behövde hela systemet förnyas. Det gick otroligt smidigt. BM ställde upp och hjälpte till omedelbart.

Mikael Sjögren:
– De kan sin sak. BM har kompetensen. De löser problemet när det uppstår och det är det som behövs

Södertälje sparade 3,5 miljoner kronor

I Södertälje kommun har man gjort en radikal förbättring i kommunens strävan att eliminera slöseri och maximera nyttan av tillförda resurser. Det har skett inom vinterväghållningen som sparar 3,5 miljoner kronor och 80 procent av administrationstiden jämfört med tidigare. Dessutom ligger man i framkant vad gäller teknik och information.

Vinterväghållningen i Södertälje kommun är den enskilt största kostnadsposten i den yttre skötseln. Årligen budgeteras 18 miljoner kronor i kommunförvaltningen och lika mycket i Telgekoncernen (det kommunala fastighetsbolaget). Snörika vintrar kan det bli 30 miljoner kronor varje vinter enbart i kommunförvaltningen.

Snöröjning, sandning och saltning sköts av ett 80-tal fordon. 75 procent av arbetet sker med lokala entreprenörer.

Arbetet utförs på löpande räkning. Från och med 15 oktober till och med 15 april finns en beredskapslagd driftledning som bevakar det meteorologiska läget i och runt Södertälje. När risk för snö föreligger finns beredskapen att avropa rätt åtgärd i rätt tid. Kommunen har egna mätstationer som ger lokala väderprognoser vid sidan om prognoserna från SMHI och andra vädertjänster. Södertälje är unikt när det gäller vinterväghållning. Det finns ingen stad i Sverige med ett vägnät som är lika kuperat som Södertälje. Det gör det extra besvärligt med framkomligheten vid halt väglag, särskilt för lokalbussarna. Och det är inte bara gator som ska röjas – parkeringar, skolgårdar, p-platser, hamnområdet och tomtmarker ingår i uppdraget.

Samordning, kvalitet och kostnader
År 2009 ville man samordna vinterväghållningen för kommunförvaltningen och det kommunala bolagen, sammanlagt nio enheter. Man gick ut med en upphandlingsförfrågan där syftet bland annat var att få bättre kvalitet och spara kostnader. Entreprenaden gick i gång 2010.
– En viktig del i upphandlingen är de tekniska lösningarna, berättar Jörgen Skagerdahl, som då var driftschef för utförarenheten på Södertälje kommun (numera arbetar han på Huddinge kommun). Här har den lösning som BM System marknadsför varit avgörande för hur vi arbetar numera.

Redan 2004 började kommunen använda GPS-navigering och positionering, genom BM och Mowic. Nu tog man ytterligare ett steg för att utnyttja systemet fullt ut.

Hjärtat i systemet är GPS-mottagarna som finns i alla fordon. Under fordonets färd inhämtas GPS-positioner och tidsangivelser från fordonen. De uppgifterna tillsammans med status (snöröjer, sandar, står still etc) skickas vidare via en databas. BMs programvara MobiWin® QA bearbetar datan och presenterar positionerna på en karta.

– Uppgifterna har i huvudsak använts som verifikation på skötselinsats, särskilt vid handläggning av skadeärenden, men även i samband med kontroll av felanmälan för bedömning av reklamation eller extraordinära åtgärder, berättar Jörgen Skagerdahl.

Stora besparingar
När väl ett snöfall startar är det driftledningens ansvar att avropa ploginsatsen så att den inte påbörjas för tidigt. En full utkallning av alla maskinresurser kostar cirka 500 000 kr per varv och i möjligaste mån vill vi undvika två plogvarv.

Att kalla ut 40 enheter snöröjare tog före förändringen minst 80 minuter, eftersom det gjordes via telefon. Nu sker utkallningen via sms. Antingen hela styrkan eller delar av den, beroende på vilken åtgärd som ska göras. Denna process går nu på ungefär 4 minuter, det vill säga en tidsbesparing på 95 procent.

Nästa besparing och effektivisering var att vidareutveckla den GPS-teknologin genom att automatiskt generera transportsedlarna som är grunden för alla kostnadstransaktioner.

”Vi har åstadkommit mer än vi från början trodde”

Jörgen Skagerdahl

Tidigare behövde entreprenörerna få sina transportsedlar signerade av beställaren (kommunen), vilket gjordes varje fredag efter snöfall. Därefter fick entreprenörerna fakturera. Fakturorna granskades av mottagarna på kommunen. Cirka 10 procent innehöll oklarheter som man fick reda ut. Kontering och attestering tog sin tid. Det som egentligen tog mest tid var att dela upp det utförda arbetet på rätt kostnadsställe; trafikleder, lokalgator, GC-väg, parkering etc.

Nu skickas åkarrapporten via mejl till åkaren och visar hur mycket entreprenören tillåts fakturera kommunen. Åkaren behöver således inte hålla reda på hur mycket han kört åt respektive beställare eller använda ett eget underlag för sin fakturering. Detta förenklar även kontrollen av fakturan som entreprenören därefter skickar till kommunen eftersom kommunen har alla uppgifter i databasen.

Det största enskilda slöseriet i administrationen av vinterväghållningen har ersatts av beställarrapporten. Beställarapporten består av ett utdrag ur databasen på matchade GPS-koordinater enligt beställarens förutbestämda indelning. Några knapptryckningar har således eliminerat åtta timmars manuellt sammanställande.

En nöt att knäcka var också att få en vederhäftig uppdelning av kostnaderna på de olika bolagen. Detta löstes så att en maskinresurs kan göra halkbekämpande insatser åt flera juridiska personer i samma körning, vilket naturligtvis skapar stora samordningsfördelar.

Information via Twitter
En annan sak som Södertälje kommun är ganska ensamma om i Sverige är att man informerar medborgarna om vad man håller på med via Twitter. På #gatorsödertälje lägger man ut information om vilken åtgärd man gör just nu och var man arbetar: ”Just nu saltar och sandar vi gång och cykelvägarna”, eller ”Snöröjning sker nu på alla bussgator”. Tillsammans med BM diskuterar man om att länka särskilda informationer till sociala medier genom att markera dem direkt i MobiWin® QA.

Mer än nöjda
– Vi har åstadkommit mer än vi från början trodde, säger Jörgen Skagerdahl. Precisionen i det vi gör har ökat betydligt. Samarbetet med BM fungerar mycket bra. De är utvecklingsorienterade, vilket gjort att vi kunnat skapa helt nya möjligheter tack vare den här tekniken. Det är roligt att samarbeta med ett företag som ligger i framkant inom det här området.

– Support är mycket viktigt när det gäller avancerad teknik, särskilt när det blir driftproblem, påpekar Jörgen. BM stöttar oss när det blir problem. Support är en viktig parameter när man är systemberoende. Många delar hänger ihop, men det fungerar bra.

– En annan sak är back-up. Allt vi gör finns nu i ett lättillgängligt arkiv. Det är viktigt att man kan plocka fram gamla rapporter i vissa lägen.

– Entreprenörerna är också nöjda, avslutar Jörgen Skagerdahl. Det var en omställningsfas i början, men nu tycker de att det är bra. Omställningen till det nya systemet har gått bra som helhet.

Plogbilar som arbetar med high-tech

I IT-systemet som BM System tagit fram för Svevia rapporteras i realtid var 1 500 bilar i snöröjningen befinner sig, vad de gör och hur mycket salt och sand de gör av med.

Svevia sköter drift, underhåll och service av vägar, gator och broar över hela Sverige. Största uppdragsgivaren är Trafikverket, men även vissa kommuner och enskilda väghållare köper företagets tjänster. Svevia gör mycket annat också.

När det gäller vägunderhåll och framför allt snöröjning och halkbekämpning, har verksamheten utvecklats enormt de senaste åren. Genom BM System och deras produkt BM Road Service har Svevia numera total kontroll över de 1 500 fordon som är i tjänst (både underentreprenörer och egna). Hårdvaran, en BlueTex GPS III levereras av BM:s samarbetspartner Mowic och finns i alla Svevias fordon för snöröjning.
Det är ett stort ansvar som vilar på Svevia när första snöfallet kommer och blixthalkan slår till över hela Sverige.

Snö och halka
Landets vägnät är indelat i olika områden, med beredskapshavare på jour. För varje område finns ett driftskontrakt upprättat som anger vad som gäller för det området. Olika kriterier gäller för respektive område för att snöröjning eller halkbekämpning ska aktiveras. Det kan vara att en viss snömängd har fallit eller att halkan (mätt i friktionstal) har nått en viss nivå.

När kriterierna uppfylls startar beredskapshavaren aktiviteterna med att kontakta resurserna eller delar av dem. Fordonen startar och systemet börjar registrera vad som händer.

Fordonens aktiviteter och positioner rapporteras in till platschefer och arbetsledare i realtid. I vissa fall är det föraren själv som genom en knapptryckning meddelar vilken aktivitet han utför. I andra fall sköts det helt automatiskt, om fordonet är utrustat med avkännare som signalerar när det plogar, saltar eller sandar.

Alla aktiviteter loggas, dels för Svevias del, dels för Trafikverkets. Att ha den totala kontrollen underlättar styrningen av resurserna och är bra för uppföljningen.

”Svevia ligger i framkant på det här området. Mycket tack vare GPSpositioneringen och det här systemet.”

Patrik Lidström, Svevia

High-tech-salt
Det är inte bara positionerna som systemet genererar. Man kan också få information om hur mycket salt och sand som sprids ut, och var. I dag är en saltspridare en high-tech-utrustning som kan ställas in exakt på hur många gram salt som ska spridas och vilken spridningsbredd som gäller, anpassat till bilens hastighet. Föraren styr detta via en datorpanel i styrhytten. Denna, och annan information går att lägga in i rapporteringen.

Det finns en möjlighet att även arbeta med ruttoptimering, men det görs i allmänhet inte, eftersom snöröjning ofta måste prioriteras efter hur mycket och var snön faller, var det är plogat senast, etc. Det är dynamiska scenarier, som arbetsledarna och förarna på plats kan klara ut bäst. Inom vissa områden är ändå människan oslagbar.

Patrik Lidström är utvecklingskoordinator och säkerhetschef på Svevia.

– Jag är mycket nöjd med BM:s arbete. I början hade vi en aktiv dialog med dem och de har levererat bra lösningar på de kravställningar vi har haft.

– Jag har hört från olika håll att Svevia ligger i framkant och leder utvecklingen på det här området. Mycket tack vare GPS-positioneringen och det här systemet. Totalt sett har samarbetet fungerat mycket bra, säger Patrik Lidström.

Totalkoll på varenda trailer

Här är historien om hur ett bromssystem till en trailer samtidigt kan hålla reda på var trailern befinner sig, hur mycket den lastats, hur många och långa pauser föraren har tagit och när trailern behöver komma in på service. Samtidigt är det en historia om stora kostnadsbesparingar och effektivisering av transportsektorn.

Paul Woolford är produktchef Telematik på Haldex. Han har inte bara totalkoll på de trailers som Haldex bromssystem sitter i. Han vet också hur systemet sparar pengar åt transportföretagen, vilket är viktigt i en konkurrensutsatt bransch.

– Förr kunde en ägare till ett medelstort transportföretag hålla reda på sina dragbilar och trailers genom att ha informationen om alla bilar i huvudet eller på papper. Idag är det IT-systemet som levererar information till honom, berättar han.

Men vi tar det från början. Haldex levererar tryckluftskomponenter och bromssystem för bland annat trailers. Genom olika samarbeten, bland annat med B&M Systemutveckling, har man utvecklat ett avancerat system som via CAN-bus är kopplat till bromssystemet. Allt för att skapa kundnytta för både transportkund och fordonsägare.

Systemet är i grunden till för positionsbestämning, byggt på GPS-teknik och rapportering via GPRS. Genom att logga in i systemet via webben kan transportföretaget få information om var alla deras trailers befinner sig, en logg på hur de har rört sig och hur länge och var de har stått stilla.

Kontroll över flottan

Denna information är naturligtvis väldigt användbar för att kunna planera alla körningar och ha kontroll över sin flotta. Tidigare fick man leta reda på en bil som inte kom fram i tid, genom att ringa och söka. Leveranser försenades, men framför allt informationen. Idag kan man förvarna kunden om att det finns risk för att en leverans är sen, på grund av att färjan var sen eller andra orsaker.

Genom ett antal funktioner finns möjligheten att lägga in parametrar som exempelvis varnar om en trailer står still för länge eller om trailern åker en annan väg än vad som är planerat.

– Med det här systemet effektiviserar man också genom att överblicken gör det enklare att till exempel ge trailern returgods från sin destination. Den slipper gå tom hem, och den bil som är närmast kan ta körningen. Detta minskar naturligtvis kostnaderna och ökar servicegraden, säger Paul Woolford.

Personlarm

Vissa speditörer har också kopplat till ett larm till systemet. Både personlarm och inbrottslarm är vanligt. Transportörer som kör dyrbart gods kan utsättas för stölder och rån, så detta blir allt vanligare. Ibland kommer kraven från den som äger godset. Vissa kunder har till exempel krav på sina speditörer att bilar och trailers ska ha ett dörrlarm som slår till om dörren öppnas vid fel tillfälle, på fel plats, för lång tid eller om föraren inte först har anmält att han ska öppna.

”BM har en hög kompetens och det är vad våra kunder kräver” Paul Woolford, Haldex

Försäkringsbolagen är också intresserade av detta, de vill minska utbetalning av ersättning för försvunna trailers och stulet gods. Positioneringssystemet har visat sig vara mycket användbart i de fall då en hel bil eller trailer har blivit stulen.

– Vi hade ett fall för något år sedan då en trailer blev stulen från en hamn i Tyskland. Den spårades till Polen och polisen kunde söka upp den och gripa föraren, berättar Paul Woolford. Det är något som är näst intill omöjligt utan ett övervakande system.

Systemet håller inte bara reda på var trailern är och ”har för sig”, det kan också se hur mycket last som finns, varnar om det blir överlast och har koll på slitaget. Naturligtvis finns information om hur bromsarna slits, men även hur hårt trailern körs, hur fort den körs och hur kraftiga inbromsningar som görs. Det ger en körlogg som visar hur föraren hanterar sin bil och trailer och ger samtidigt information för service.

Vissa transportföretag länkar serviceinformationen direkt till verkstäderna. Tack vare att verkstaden i förväg vet vad som är fel, kan de förbereda med reservdelar i väntan på att trailern skall komma in. Det gör att man kan minska stilleståndstiden från flera dagar till timmar.

Miljöaspekter

Det är inte bara för att minska servicekostnaderna, utan också en miljöaspekt. Allt fler transportbolag måste profilera sig som miljöföretag, vissa av deras kunder kräver att företaget ska vara miljöcertifierat. Ett mjukt körsätt och kontroll på att hastighetsgränser och liknande hålls, är en del av miljöarbetet.

Paul Woolford beskriver samarbetet med B&M positivt. Han upplever det som ett lagom stort företag, där det är snabba beslutsvägar samtidigt som man lätt kan få hjälp med förändringar och förbättringar.

– BM har en hög teknisk kompetens. De erbjuder innovativa lösningar, hittar på nya saker och kommer med förslag på justeringar och förbättringar. Våra önskemål är ofta kundstyrda, och vi är måna om att vara både snabba och lyhörda för att ständigt öka systemets kundnytta, avslutar Paul Woolford.